Algemene werk-, verkoop- en garantievoorwaarden

van de motorrevisiebedrijven afgegeven door de FEDERATIE AUTOMATERIAAL (F.A.M.) VZW aangesloten bij FEDERAUTO VZW

 1. Onze werken en verkopen worden uitsluitend geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die onze cliënten uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden enkel en alleen door bij ons een werk of goederen te bestellen.

  Er kan van onderhavige algemene voorwaarden enkel afgeweken worden door middel van nadrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.

  De verkoopvoorwaarden van onze cliënten zullen in geen geval van toepassing zijn.
 2. Onze bestekken en offertes zijn gebaseerd op de prijzen op het ogenblik van hun overhandiging, salarissen en materialen.

  In geval van wijziging van deze waarden, behouden wij ons het recht voor om de prijzen vermeld in onze bestekken en offertes verhoudingsgewijs aan te passen middels voorafgaande betekening aan de cliënt als de verhoging meer dan 10 % bedraagt. In een dergelijk geval zal de cliënt geacht worden de verhoging aanvaard te hebben als hij de bestelling niet schriftelijk annuleert binnen de 10 dagen na deze betekening.
 3. De door onze vertegenwoordigers, agenten of personen die voor rekening van ons werken, aanvaarde bestellingen verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging van onzentwege.
 4. In geval de cliënt een bestelling annuleert, tenzij in geval van toepassing van artikel 2, alinea 2 hierboven, zal hij ten titel van schadebeding een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10 % van de waarde van de bestelling, exclusief BTW.
 5. Onze leveringstermijnen worden enkel bij wijze van indicatie gegeven en verbinden onze firma niet, noch indien de vertraging te wijten is aan overmacht, noch aan vertraging bij de levering van een leverancier. De overschrijding van de termijn kan nooit aanleiding geven voor de cliënt tot enige schadevergoeding of tot de, volledige of gedeeltelijke, ontbinding van de overeenkomst, tenzij in geval van een fout toe te schrijven aan onze firma.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de goederen toevertrouwd voor herstelling of werken en de verkochte goederen geleverd en aanvaard in onze magazijnen.

  Zo niet worden de toevertrouwde en verkochte goederen, zelfs in het geval van franco verkoop, verzonden op risico van de cliënt. Tenzij anders overeengekomen, zijn eventuele vervoerkosten ten laste van de cliënt.
 7. Indien de cliënt de goederen toevertrouwd voor werken of herstelling of de verkochte goederen niet afhaalt op het voorziene tijdstip, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om, in geval van verspreide leveringen, de overeenkomst als opgeschort of ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling, onder voorbehoud van al onze andere rechten.

  In voorkomend geval zijn de opslag en bewaring in onze magazijnen van de goederen toevertrouwd voor werken of herstelling of van de goederen verkocht, in afwachting van hun afhaling door de cliënt, voor risico en kosten van de cliënt en zal er een staangeld (van 10 € per dag, exclusief BTW) aangerekend worden.
 8. In geval de uitvoering van de overeenkomst wegens overmacht onmogelijk wordt, zal deze van rechtswege ontbonden worden of zal de uitvoering ervan opgeschort worden, zonder dat de cliënt van ons enige vergoeding kan eisen ongeacht de reden.
 9. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling in het geval van faillissement, plaatsing onder concordaat of notoire insolventie van de cliënt.
 10. Elke klacht betreffende onze leveringen moet ons meegedeeld worden per aangetekende brief binnen de acht dagen volgend op de datum van de levering en in elk geval, vóór de terbeschikkingstelling, ongeacht de reden, aan een derde of vóór het gebruik van de producten die het voorwerp zijn van de overeenkomst.
 11. Elke klacht betreffende onze facturen moet ons meegedeeld worden per aangetekende brief binnen de acht dagen volgend op de datum van deze facturen, met duidelijke vermelding van de datum en het nummer van de factuur alsook van de redenen voor de betwisting.
 12. Behoudens anders overeengekomen, t.t.z. een contante betaling vóór levering of een andere vervaldag, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 30 dagen te tellen vanaf de datum van de factuur.
 13. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zullen onze facturen of het niet-betaalde saldo, enkel en alleen door het verstrijken van de termijn, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met verwijlinteresten berekend over de wettelijke voet.

  Bovendien zal elk niet-betaald bedrag 10 dagen na het versturen van een ingebrekestelling, verhoogd worden, ten titel van forfaitair schadebeding, met een bedrag gelijk aan 10 % van het onbetaalde saldo.

  Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in dit forfaitair schadebeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk gefactureerd worden aan de cliënten.
 14. Bij niet-betaling op de vervaldag, behouden wij ons eveneens het recht voor om lopende leveringen op te schorten. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen voor de volledige of gedeeltelijke uitvoering ervan die nog moet gebeuren en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of andere formaliteit.
 15. Wij behouden het volledige eigendomsrecht over al onze goederen tot de volledige betaling van de hoofdsom, interesten en eventuele kosten en totdat alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien volledig uitgevoerd werden.
 16. In geval van werken besteld door de cliënt op motoren, motoronderdelen of organen die aan de cliënt of aan derden toebehoren en die ons toevertrouwd worden met het doel werken uit te voeren, zijn wij enkel aansprakelijk voor de goede uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst.
 17. Wij garanderen dat onze werken en leveringen conform de bestelling zijn en dat de door ons geleverde motoren, motoronderdelen en organen in goede staat van werking zijn. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gebreken of fouten begaan bij het opnieuw monteren door de cliënt of derden, van motoren, hun onderdelen of organen die door ons hersteld en geleverd werden.
 18. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vrijwaring voor verborgen gebreken in geval van verkoop, of indien de koper of de eindgebruiker een consument is in de zin van de wet, met andere woorden een natuurlijke persoon die handelt voor niet-professionele of commerciële doeleinden, de bepalingen met betrekking tot de verkoop van consumptiegoederen, zullen van toepassing zijn op de door ons uitgevoerde leveringen van goederen, eventueel inbegrepen in de aan ons toevertrouwde werken. In dat geval geven deze bepalingen wettelijke rechten aan de koper. Onderhavige garantie laat die rechten onverlet.

  Onze firma is enkel aansprakelijk voor de garantie vermeld in de vorige alinea. Deze is enkel van toepassing indien het gebrek zich heeft voorgedaan op het grondgebied van de Europese Unie, met inbegrip van Zwitserland en de prinsdommen van Andorra, Lichtenstein of Monaco en indien de motor, de motoronderdelen of de organen zich op het Belgisch grondgebied bevinden op het ogenblik dat de koper onze tussenkomst eist in toepassing van de garantie.
 19. In het geval van verkoop onderworpen aan de wettelijke bepalingen inzake verkoop van consumptiegoederen aan een consument, in de zin van artikel 18 hierboven, wordt er uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen dat, behoudens een andere overeenkomst waarbij een langere garantieperiode aan de koper wordt toegekend, onze tussenkomst voor wat de garantie betreft, beperkt is tot een duur van twaalf maanden vanaf de levering wanneer het gaat om gereviseerde motoren, motoronderdelen of organen en van twee jaar wanneer het nieuwe motoren, motoronderdelen of organen betreft.

  In dat geval, voor elk gebrek aan conformiteit dat zich manifesteert binnen de eerste zes maanden na de levering wordt de herstelling of vervanging van de geleverde motor, motoronderdelen of organen gedekt door de volgende garantie: de koper heeft het recht de herstelling te eisen, tenzij een dergelijke herstelling technisch gezien onmogelijk zou zijn of buiten verhouding zou zijn ten opzichte van de waarde van de geleverde motor, motoronderdelen of organen of ten opzichte van de ernst van het vastgestelde gebrek. Bij gebrek aan herstelling heeft de koper het recht de vervanging te eisen.

  De koper zal enkel een passende prijsvermindering of de ontbinding van de verkoop kunnen eisen indien hij de herstelling of de vervanging niet kan bekomen. Dit geldt eveneens indien de herstelling of vervanging niet verricht werd binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper. Elke terugbetaling van de prijs aan de koper zal verminderd worden teneinde rekening te houden met het gebruik van de motor, motoronderdelen of organen sinds de levering ervan.

  Na het verstrijken van deze eerste garantieperiode van zes maanden zal de koper enkel een beroep kunnen doen op de garantie bepaald in de alinea’s voorafgaand aan dit artikel 19 indien hij kan bewijzen dat het gebrek dat zich manifesteerde vóór het verstrijken van de garantie reeds op het ogenblik van de levering bestond.

  In geen geval zal de koper de ontbinding van de overeenkomst kunnen eisen indien het gebrek dat hij inroept van geringe betekenis is.
 20. Voor alle andere gevallen dan vermeld in artikel 19 hierboven, zal de duur van de garantie overeengekomen worden op het ogenblik van de bestelling.
 21. De onder garantie uitgevoerde werken moeten in onze werkplaatsen of in een op voorhand door ons aangestelde werkplaats worden uitgevoerd.
 22. Onze garantie dekt niet de onderhoudsbeurten, de afstellingen, het aanspannen en andere voorbereidingen nodig voor een normaal gebruik van de herstelde of geleverde motor, motoronderdelen of organen, noch de onderdelen of elementen die normaal vervangen worden bij onderhoudsbeurten voorgeschreven door de constructeur.

  Onze garantie dekt niet de normale slijtage van de herstelde of geleverde motor, motoronderdelen of organen. De garantie kan niet door de koper worden ingeroepen indien het gebrek te wijten is aan een abnormaal gebruik, nalatigheid, aan een gebrekkig of slecht onderhoud door de koper, noch wanneer de herstelde of geleverde motor, motoronderdelen of organen werden hersteld of verbouwd door derden of gebruikt werden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande specificatie door de cliënt en door ons aanvaard, in competitieverband of rally’s.

  Onze garantie hangt af van een gebruik als goede huisvader en van het respecteren van de gebruiksaanwijzing van de autoconstructeur.
 23. De cliënt die zich wil beroepen op de garantie moet ons schriftelijk verwittigen binnen de kortst mogelijk tijd vanaf het ogenblik waarop de gebreken vastgesteld werden of hadden vastgesteld moeten worden.
 24. De cliënt verbindt zich ertoe dat hij of de gebruiker het nodige zal doen om de schade niet te verergeren, door het herstelde of geleverde goed eventueel niet meer te gebruiken. Bij verzuim zal met deze verergering rekening gehouden worden om de graad van onze tussenkomst te bepalen.
 25. Onze aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de herstelde of geleverde motor, motoronderdelen of organen wordt geregeld door het gemeen recht.
 26. De demontage- en montagewerken vereist of voortvloeiend uit een tussenkomst van onzentwege onder garantie, evenals de vervoerkosten vallen ten laste van de cliënt.
 27. Injectiepompen en injectors worden normaal gezien niet door onze garantie gedekt, daar hun goede werking na levering afhankelijk is van de gebruikte filters en brandstof. 

  Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de slechte staat of verborgen gebreken van onderdelen zoals scheuren, breuken van cilinders of krukassen, die vastgesteld werden of opdoken tijdens de bestelde herstelwerken, noch voor hun gevolgen zoals beschadigingen aan tandraderen, kogellagers, vliegwielen enz.
 28. Onze tussenkomsten onder garantie worden gewaarborgd voor de duur die nog overblijft van de oorspronkelijke garantie.
 29. Onze werken en verkopen worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van onze firma gevestigd is, zijn bevoegd in geval van een geschil behalve indien onze firma, handelend als eiseres, wil dagvaarden voor een andere rechtbank bevoegd voor de woonplaats of de zetel van de cliënt.
 30. In het geval om één of andere reden, een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene werk-, verkoop- en garantievoorwaarden geen uitwerking zouden kunnen hebben, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en de partijen blijven verbinden.
 31. De persoonsgegevens die onze cliënten meedelen voor de goede uitvoering van de overeenkomsten beheerst door onderhavige algemene voorwaarden worden in onze gegevensbank geregistreerd behoudens verzet op het ogenblik van deze mededeling. Ze zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma en door onze leveranciers. De cliënten hebben het recht om de gegevens die op hen betrekking hebben in te zien en een eventuele verbetering of schrapping ervan te vragen conform de bepalingen van de wet van 8 december 1995 met betrekking tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.